Felvételei tájékoztató a 2019/2020 tanévre

Beiratkozásra időpontja, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A szakképzés intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek a kompetenciaterületek alapján

SZMSZ

Házirend

Pedagógiai Program

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Érettségi átlagok

A választható tantárgyak, foglalkozások rendje és értékelése

Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái

Házi feladatok és dolgozatok szabályai.pdf

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Iskolai osztályok számá és az egyes osztályokban a tanulók létszáma